Search
Close this search box.

Obchodní podmínky

1Provozovatel:

Společnost TLC Trainings and Languages, s.r.o., IČ: 27252973 sídlem Pražákova 69, 639 00 Brno, zastoupená Taťánou Tomáškovou, ředitelkou, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou C 51914.

Telefon: +420773023853

2. Služba

2. 1. Provozovatel poskytuje službu vzdělávání v oblasti výuky jazyků a školení Soft Skills. Službu poskytuje formou individuálních kurzů, skupinových kurzů, workshopů, školení, koučinků, mentorování, odbornými konzultacemi. Vzdělávání probíhá on-line nebo prezenčně.

3. Uzavření smlouvy

3. 1. Těmito obchodními podmínkami se řídí veškeré právní vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem (osoba nebo subjekt, která si službu objednává) při objednání služby vzdělávání prostřednictvím web stránek provozovatele (dále také jen „vzdělávání“ nebo „služba“).

3. 2. Pro uzavření smlouvy o poskytnutí služby vzdělávání je nutné, aby Uživatel vyplnil objednávku u produktu, který nalezne na webových stránkách www.eshop.tlc.cz vždy u jednotlivé služby. Ve formuláři vyplní povinná pole, aby provozovatel mohl s uživatelem uzavřít objednávku.

3. 4. Smlouva o poskytnutí vzdělávání vzniká mezi Provozovatelem a Uživatelem na základě závazné objednávky Uživatele. V případě, že služba je placená, je objednávka platná a účinná až ve chvíli, kdy je platba za objednávku evidovaná jako uhrazená ze strany Provozovatele.

3. 5. K využití služby formou on-line se Uživatel přihlásí pomocí linku, který mu bude před začátkem služby odeslán na e-mailovou adresu, kterou uvedl v formuláři při výběru služby. K využití služby formou prezenční výuky se Uživatel osobně dostaví na místo výuky.

3.6. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy podle §1837 bod a)

a) o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy.

4. Realizace služby

4.1. Informace k poskytované službě, tedy převážně k výuce obsahující zejména termín zahájení a ukončení, rozsah, zaměření apod. jsou uvedeny u každé vzdělávací služby.

4. 2. Prázdniny prázdniny u provozovatele, nemusí být shodné s prázdninami v jiných vzdělávacích společnostech. O přesných termínech prázdnin, svátků a náhradních hodin budou účastníci včas informováni, nejpozději 3 pracovní dny předem.

4. 3. V době státních svátků platných v České republice a prázdnin u provozovatele výuka neprobíhá. Tato doba není započítána do ceny kurzu.

4. 4. V případě letních vzdělávacích kurzů probíhajících v období letních prázdnin je časové rozložení kurzů odlišné od kurzů ve školním roce. Je vždy uvedeno u specifikace dané služby.

4. 5. Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je Provozovatel oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění výuky. Uživatel bude na tuto skutečnost předem upozorněn.

4. 6. U skupinových kurzů si provozovatel vyhrazuje právo zrušit kurz z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu (minimální počet jsou 4 studenti). Provozovatel je povinen o tomto faktu informovat Uživatele nejpozději 3 pracovní dny před zahájením kurzu. Provozovatel je povinen nabídnout Uživateli náhradní řešení (možnost navštěvovat jiný kurz ve stejné hodnotě nebo převedení kurzovného na úhradu jiné výuky nebo vrácení kurzovného). Kurzovné je v tomto případě vratné v plné výši.

4. 7. Uživatelem zmeškaná hodina (omluvená či neomluvená) bez nároku na náhradu propadá.

4. 8. Vpřípaděže se student opozdí spříchodem/přihlášením na lekci, je lektor povinen čekat po dobu nejméně 15 minut od plánovaného počátku lekce, zda se student nedostaví/nepřihlásí. Pokud se student do 15 minut nedostaví/nepřihlásí, může lektor opustit místo/online učebnu a tato lekce bude studentovi odečtena vplné výši.

4.9. Předepsanou lekci může student zrušit nejpozději 24 hodin před jejím plánovaným začátkem. Zrušení lekce lze provést odesláním SMS zprávy, emailem kontaktní osobě dodavatele. Pokud se lekce neuskuteční a nebude zrušena nejpozději 24 hodin před jejím plánovaným začátkem, je studentem hrazena vplné výši. 

4.10. Zrušení plánované výuky do 24 hodin se rozumí zrušení výuky vpracovní den. Do tohoto časového intervalu se nezapočítává zrušení výuky o víkendu nebo ve státní svátek.

4.11. Vpřípadě nutného zkrácení lekce zdůvodu na straně studenta, je lekce účtována vplné výši. Vpřípadě nutného odvolání lekce dodavatelem, je lekce nahrazována vjiném, co nejbližším možném termínu.

5. Kurzovné

5. 1. Cena za příslušnou službu (dále jen kurzovné) je určena aktuální nabídkou Provozovatele dle konkrétní specifikace služby.

5. 2. Kurzovné zahrnuje příslušný počet vyučovacích jednotek (dle specifikace kurzu).

5. 3. Provozovatel není plátce DPH.

6. Platební podmínky

6. 1. V případě, že služba je placená, je uživatele povinen uhradit kurzovné v plné výši před zahájením služby.

6.2. V případě, že služba je hrazené z dotací, sponzorským darem nebo jinou formou plnění, není bod 6.1. po uživateli vyžadován.

6. 3. Kurzovné je možné uhradit následujícími způsoby: převodem na účet, platební kartou on-line, PayPalem, poukázkami, prostřednictvím benefitních systémů. Způsob úhrady si uživatel zvolí již při objednávání služby, dle svých vlastních preferencí.

7. Další ujednání

7. 1. Uživateli nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách na jeho straně, které mu zabraňují v řádném navštěvování kurzu (změna časových možností Uživatele či dalších okolností, za nichž se do kurzu přihlásil).

7. 2. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout či dodatečně vyloučit z kurzu Uživatele, jenž porušuje základní zásady občanského soužití či Uživatele, u něhož vyjde najevo, že není objektivně schopen zvládat vzdělávání. V případě dodatečného vyloučení nemá Uživatel nárok na vrácení kurzovného v rozsahu nevyužitých vyučovacích jednotek.

8. Osobní údaje Uživatele u běžných kurzů

8. 1. Uživatel dává odesláním objednávky nebo odesláním registračního formuláře nebo objednávky Provozovateli k dispozici své osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, mobilní telefonní číslo, případně další údaje, které jsou nutné pro správnou realizaci služby a vyúčtování služby. Uživatel odesláním registračního formuláře nebo objednávky stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.

8. 2. Provozovatel má právo na zpracování osobních údajů za účelem uzavření a plnění smlouvy a poskytování těchto osobních údajů je tedy povinné. Odmítnutí poskytnutí osobních údajů bude mít za následek neuzavření smlouvy.

8. 3. Provozovatel se zavazuje nakládat s osobními údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

9. Osobní údaje Uživatele u akreditovaných kurzů

9. 1. Uživatel dává odesláním odesláním registračního formuláře Provozovateli k dispozici své osobní údaje, které slouží také pro vyplnění potřebných formulářů. Tyto údaje musí korespondovat s platnými doklady uživatele, jako je například cestovní pas nebo vízum. Všechny tyto poskytnuté údaje je provozovatel oprávněn poskytnout státním úřadům a institucím, které dané formuláře zpracovávají, tak, aby mohlo dojít k ověření nároku na případné dotované kurzy, rekvalifikace apod.

Jedná se především o údaje: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, číslo pasu/číslo viza s uvedením platnosti do-do, e-mailovou adresu, mobilní telefonní číslo, případně další údaje, které jsou nutné pro správnou realizaci služby a vyúčtování služby. Uživatel odesláním registračního formuláře nebo objednávky stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.

9. 2. Provozovatel má právo na zpracování osobních údajů za účelem uzavření a plnění smlouvy a poskytování těchto osobních údajů je tedy povinné. Odmítnutí poskytnutí osobních údajů bude mít za následek neuzavření smlouvy. Provozovatel se zavazuje, že údaje skartuje, jakmile to bude možné a údaje už nebude potřebovat pro kontrolu dotčených orgánů a to jak v elektronické, tak i listinné podobě.

9. 3. Provozovatel se zavazuje nakládat s osobními údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

10. Ochrana práv duševního vlastnictví

10. 1. Provozovatel je autorem a výhradním vlastníkem šablony, softwaru a samotné služby.

10. 2. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

a. pořizovat audio nebo video záznamy, fotografie nebo print screeny, kopírovat, stahovat a šířit obsah Provozovatele či jiných Uživatelů bez jejich písemného svolení;

b. zasahovat jiným Uživatelům do užívání služby a jakýmkoli způsobem jim v užívání služby bránit;

c. zasahovat do bezpečnosti služby;

d. využívat služby pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam) a řetězových zpráv, zasílat do systému viry nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy;

e. vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity Uživatele či pokoušet se proniknout na účet jiných Uživatelů.

10. 3. Uživatel se zavazuje uveřejňovat na svých stránkách pouze obsah, který je v souladu se zákonem a nezasahuje do práv Provozovatele nebo třetích osob.

11. Závěrečná ustanovení

11. 1. Písemná smluvní ujednání Provozovatele s Uživatelem odchylná od těchto OP mají přednost před příslušnými ustanoveními OP.

11. 2. Pokud tyto OP ani ujednání mezi smluvními stranami nestanoví jinak, řídí se právními vztahy vzniklé mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník).

11. 3. Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.

Tyto obchodní podmínky jsou vydané podle občanského zákoníku a jsou platné a účinné ode dne 1.1.2022

Přejít nahoru