Know more. Grow more. Do more.

Efektivní řízení změny

Ukázka jedné z koncepcí:

Předpokládaný rozsah: 2 dny
 
Co získají účastníci?
- praktické nástroje, které jim usnadní dosáhnout změny v postojích operátorů
- uvědomí si, jaký je jejich osobní postoj ke změnám
- naučí se zavádět požadované změny do praxe

Obsah 1. den
Vytvoření seznamu konkrétních změn, které budou mistři zavádět a prosazovat (bude dohodnuto předem se zadavatelem, o jaký typ změn se jedná nebo bude jednat).

Případová studie č. 1: Účastníci obdrží na kartičkách definici konkrétní změny. Jejich úkolem bude napsat, co všechno může mít přímý i nepřímý vliv na prosazení změny do praxe a navrhnou konkrétní opatření.

Jak bude aktivita probíhat?
1. Očekávaná pozitiva (brainstorming)
2. Očekávané problémy (brainstorming)
3. Seznam opatření – jak problémy eliminovat?
4. Zpracování konkrétního plánu zavedení změny do praxe – metoda ABC

Obsah 2. den
Shrnutí poznatků z prvního dne
Jak si „předjednat“ akceptaci změny v mém týmu?
Volba optimálního způsobu prezentace změny

Případová studie č. 2: Účastníci budou mít za úkol vymyslet a naplánovat, jak budou danou změnu prezentovat svému týmu.

Jak bude aktivita probíhat?
1. Využití seznamu opatření
2. Příprava komunikace změny - forma, délka, strategie
3. Příprava na „tvrdou“ opozici
4. Nácvik modelové komunikace (role play)
5. Rozbor modelových situací, hodnocení
- co dělat, když je atmosféra hodně „hustá“
- motivace k akceptaci (pozor na nereálné sliby)
- kontrolní mechanismy – jak ověřím, že je změna skutečně v běhu?
- nastavení konečného plánu pro zavedení konkrétních změn (bude následně reportováno zadavateli)
- zpracování výstupní hodnotící zprávy