Jazykové audity

Analýza jazykových kompetencí zaměstnanců, k níž používáme propracovaný soubor rozřazovacích testů. Ty zaručují objektivní a správné zařazení jednotlivých účastníků jazykového vzdělávání do kurzu příslušné úrovně.

Testy

Testy

špičkové odborné úrovně

Audit

Audit

elektronická a ústní část

Nezávislé

Nezávislé

hodnocení

Bližší informace najdete zde

Jazykový audit

Zákazníkům nabízíme prezenční i on-line testování všech jazyků na území celé ČR. Testy jsou objektivní a zásadní pro zpracování návrhu kurzů pro  skupiny a individuální studenty. Pro společnosti i firmy jako celek jsou pak velkým přínosem konkrétní výstupy nezbytné pro celkovou koncepci jazykového vzdělávání.

Nabízíme také možnost provedení nezávislého jazykového auditu.

On-line jazykové testování

Vyvinuli jsme vlastní aplikaci EXAMS, která vychází z našeho know-how a dlouholetých zkušeností. Aplikace umožňuje testování angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny, ruštiny, češtiny pro cizince, čínštiny a polštiny.

Definice úrovně jazykových znalostí dle CEFR (Common European Framework of Reference for Languages)

TABULKA CEFR přesně definuje 6 úrovní pokročilosti a popisuje jazykové dovednosti, které by měl ovládat posluchač na každé z těchto úrovní. Níže je uveden obecný popis úrovní používaných Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky.

Pro další upřesnění a usnadnění rozpoznání jazykové úrovně studentů používá TLC vlastní přidanou úroveň A0. Takto označujeme kurzy, respektive jejich účastníky, kteří nemají v daném jazyce žádné vstupní znalosti, tedy se studiem cílového jazyka úplně začínají. Úroveň A0 není oficiální úrovní CEFR, proto u ní není nadefinován obsah znalostí. Účastník, který absolvuje kurz úrovně A0, má na jeho konci nejzákladnější znalosti daného jazyka. Zná úplně základní slovní zásobu; umí se velmi jednoduše představit a vyjádřit základní informace o své osobě; dokáže se domluvit v nejzákladnějších situacích.

LEVEL ZÁKLADNÍ POPIS ÚROVNĚ
A1 Ten, kdo ovládá jazyk na této úrovni, rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže představit sebe a ostatní. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu pomoci.
A2 Ten, kdo ovládá jazyk na této úrovni, rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. základní informace o této osobě a její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se nejnaléhavějších potřeb.
B1 Osoba ovládající jazyk na této úrovni pokročilosti rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.
B2 Ten, kdo ovládá jazyk na této úrovni, dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.
C1 Ten, kdo ovládá jazyk na této úrovni, rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyk užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze.
C2 Ten, kdo ovládá jazyk na této úrovni, snadno porozumí prakticky všemu, co si vyslechne nebo přečte. Dokáže shrnout informace z jiných zdrojů, psaných nebo mluvených, a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Dokáže se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny dokonce i ve složitějších situacích.

 

Napište nám

Ať už potřebujete s čímkoliv poradit, nenašli jste potřebnou informaci, kurz, školení či workshop, chcete navázat spolupráci, máte pro nás nějakou výzvu, nabídku či překladatelský oříšek, nebo se chcete zastavit třeba na kávu!