Know more. Grow more. Do more.

POVEZ II - II. výzva

20.03.2017

POPIS PROJEKTU

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II) je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a realizován Úřadem práce České republiky (dále jen ÚP ČR) na základě Výzvy č. 021 z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen OPZ), a to v období od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2020. Hlavním cílem projektu je pomoci zaměstnavatelům v odborném vzdělávání stávajících i nově přijímaných zaměstnanců, stejně jako osobám samostatně výdělečně činným (dále jen „OSVČ“) tak, aby mohli pružně reagovat na měnící se situaci a podmínky na trhu.

https://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii/vyzva-ii 

CO BUDE PODPOŘENO?

V rámci projektu POVEZ II budou podpořeny akreditované kurzy, neakreditované kurzy a odborná jazyková výuka v minimálním rozsahu 40 hodin a více (1 hodina = 60 minut) na jednoho účastníka.

 https://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii/vyzva-ii/podminky/povez_ii_v2_podminky_pro_zajemce_o_vstup_do_projektu.pdf 

JAK ŽÁDOST PODAT?

Žádost se podává pouze elektronicky na webových stránkách http://povez.uradprace.cz, kde je žadatel povinen vyplnit a odeslat elektronický formulář žádosti. Formulář se ve webové aplikaci uloží ve formátu PDF. Následně tento formulář žadatel doručí společně s přílohami žádosti v listinné podobě nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky žadatele na příslušnou krajskou pobočku ÚP ČR nebo krajskou pobočkou delegované kontaktní pracoviště, nejdéle však do 7 kalendářních dnů od odeslání žádosti z webové aplikace.

Žádosti musí být podány samostatně na jednotlivé vzdělávací aktivity (1 žádost = 1 vzdělávací aktivita).

 

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI

Kromě informací o vzdělávací aktivitě dále dokládá určitý počet formálních příloh, které jsou nutné pro posouzení žádosti. Seznam formálních příloh je součástí žádosti. V případě více žádostí podávaných najednou, postačuje doložení formálních příloh v jednom vyhotovení. Formálními přílohami žádosti jsou rovněž potvrzení o bezdlužnosti vůči Finančnímu úřadu, Celnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení a vůči Zdravotním pojišťovnám, u nichž jsou hlášeni všichni zaměstnanci žadatele.

 

FINANCOVÁNÍ

Vzdělávání, na které lze poskytnout příspěvek v maximální výši 85 % uznatelných nákladů v režimu de minimis a v režimu blokové výjimky.

 

ODBORNÉ JAZYKOVÉ KURZY?

Podpořena bude odborná jazyková výuka související s pracovní činností, kterou zaměstnanec či potenciální zaměstnanec v rámci firmy vykonává nebo bude vykonávat, délka trvání kurzu max. 6 měsíců.

 

FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávání musí proběhnou pouze prezenční formou.

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE